MAHIMAHI - Dolphinfish in Hot Pursuit
MAHIMAHI - Dolphinfish in Hot Pursuit
From "Swimming with Humuhumu," written by Ron Hirschi, Island Heritage Publishing. Watercolor.